רקע
רחל אליאור
רחל אליאור (1949‏-)
חוקרת ישראלית בתחום היצירה המיסטית היהודית לדורותיה, פרופסור אמריטה ומופקדת הקתדרה על שם ג'ון וגולדה כהן לפילוסופיה יהודית באוניברסיטה העברית.
יצירות שהועלו למאגר: 40 יצירות
a מאמרים ומסות

 

קונטרס ההתפעלות לר' דוב בער שיאורסון, קרית ספר נד, ב (תשל"ט): 391–384

המחלוקת על מורשת חב"ד, תרביץ מט א/ב (תש"ם): 166—186

המאבק על מעמדה של הקבלה במאה הט"ז, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, א, א (תשמ"א): 177—190

ויכוח מינסק, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, א, ד (תשמ"ב): 179—235

לדיאלקטיקה של שלמות וגילוי,
דעת 9 (תשמ"ב): 13—23

מקומו של האדם בעבודת השם החב"דית, דעת 12 (תשמ"ד): 47–55

על גליא רזא: תשובה לביקורת, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג (תשמ"ד): 493–506

תורת הגלגול בספר גליא רזא, מחקרים בקבלה בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנים (בעריכת י' דן וי' הקר), ירושלים תשמ"ו: 207–239[מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג (תשמ"ד): 207–239]

מקובלי דרעה, פעמים 24 (תשמ"ה): 36–73

עיונים במחשבת חב"ד, דעת 16(תשמ"ו): 133—177

הזיקה שבין קבלה לחסידות: רציפות ותמורה, דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג, ירושלים (תשמ"ו): 107—114

ייחודה של התופעה הדתית בספרות ההיכלות: דמות האל והרחבת גבולות ההשגה, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו (א-ב) תשמ"ז: המיסטיקה העברית הקדומה (עורך י' דן): 13—64

מלוא כל הארץ כבודו ו“כל אדם”: בין תחייה רוחנית לתמורה חברתית בראשית החסידות, עלי שפר, מחקרים בספרות ההגות היהודית מוגשים לרב אלכסנדר שפרן (בעריכת מ' חלמיש) רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תש"ן : 29–40

הבעש“ט וראשיתה של התנועה החסידית”, דמויות מופת בהיסטוריה היהודית (עורכים י' דן וי' באומל), תל אביב 1991 (תרגום לרוסית), נוסח עברי: ספרייה לאומית אוסף שלום, מס. 6836.7

רבקה ש"ץ אופנהיימר ומחקר החסידות, מדעי היהדות, 32 (תשנ"ב): 71–74

הזיקה המטאפורית בין האל לאדם ורציפותה של הממשות החזיונית בקבלת האר“י”, קבלת האר“י (בעריכת ר' אליאור וי' ליבס), ירושלים: האוניברסיטה העברית תשנ”ב: 47–57 [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כרך י, ירושלים תשנ"ב]

“תמורות במושג האל במחשבה היהודית”: מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל (בעריכת ד' כרם), האגף לחינוך התיישבותי, חוברת ב, (תשנ"ב): 13–35 נדפס בשנית בקובץ יהדות חופשית, חוברת מספר 11–12אוקטובר: 1997: 30–37 נדפס בשלישית בקובץ תרבות היהדות החילונית - הגות חדשה בישראל , (בעריכת י' מלכין(. ירושלים תשס"ו: 382–395

“רבקה ש”ץ ומחקר החסידות", דבר 22.5.1992 (יט באייר תשנ"ב): 26

“ישעיה תשבי וחקר החסידות”, דבר, משא, 10 ביולי 1992 (ט' תמוז תשנ"ב): 26

תמורות במחשבה הדתית בחסידות פולין: בין “יראה” ו“אהבה” ל“עומק” ו“גוון”, תרביץ סב, ג, (תשנ"ג): 381—432

“תורת הנפש”, לקסיקון התרבות היהודית בזמננו (בעריכת פ' מנדס פלור וא' שפירא), תל אביב: עם עובד תשנ"ג: 533–541

“האם לא אפשרית גם אמת אחרת” [ביקורת על ספרו של פנחס שדה, איש בחדר סגור, לבו שבור ובחוץ יורדת אפלה, אמרות ותורות של מנחם מנדל מקוצק]“, הארץ, תרבות וספרות 26.3.93 : ד' ניסן תשנ”ב

בין “התפשטות הגשמיות” לבין “התפשטות האהבה גם בגשמיות” – הקיטוב בין התפיסה הרוחנית לבין המציאות החברתית בהוויה החסידית“, כמנהג אשכנז ופולין: ספר היובל לחנא שמרוק (בעריכת י' ברטל, ח' טורניאנסקי וע' מנדלסון), ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשנ”ג: 209–241. נדפס שנית בקובץ: צדיק ועדה: היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות, (בעריכת ד' אסף), ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"א: 463–495

נתן אדלר והעדה החסידית בפרנקפורט: הזיקה בין חבורות חסידיות במזרח אירופה ובמרכזה במאה הי"ח, ציון נט, א (תשנ"ד): 31—64

יש ואין - דפוסי יסוד במחשבה החסידית, משואות, מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב (בעריכת מ' אורון וע' גולדרייך), ירושלים מוסד ביאליק, תשנ"ד: 53–74

בין “היש” ל“אין”- עיון בתורת הצדיק של ר' יעקב יצחק החוזה מלובלין“, צדיקים ואנשי מעשה: מחקרים בחסידות פולין (בעריכת ר' אליאור, י' ברטל וח' שמרוק), ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ”ד: 167–218

מיסטיקה, מאגיה ואנגלולוגיה - תורת המלאכים בספרות ההיכלות“, מנחה לשרה: מחקרים בפילוסופיה יהודית וקבלה מוגשים לפרופ' שרה הלר–וילנסקי (בעריכת מ' אידל, ד' דימנט, ש' רוזנברג) ירושלים: הוצאת מאגנס, תשנ”ד: 15—56

“מידה מסוימת של ענוה”, על הקריאה ביצירת ספרות ועל הדרכים לבקרן [תגובה לדברי דן מירון]“, הארץ, תרבות וספרות, כא באב תשנ”ד :29.7.94: ב8

בין ההיכל הארצי להיכלות השמימיים; התפילה ושירת הקודש בספרות ההיכלות וזיקתן למסורות הקשורות במקדש, תרביץ סד, ג (תשנ"ה): 341—380

“מציאות במבחן הבדיון: החלום במחשבה המיסטית – חירות הפירוק והצירוף”, מגוון דעות והשקפות על החלום בתרבות ישראל (עורך ד' כרם), ה, האגף לחינוך התיישבותי (תשנ"ה): 63—79

ר' יוסף קארו ור' ישראל בעל שם טוב: מטמורפוזה מיסטית, השראה קבלית והפנמה רוחנית, תרביץ סה, ד (תשנ"ו): 671—709

קבלת האר“י, שבתאות וחסידות: רציפות היסטורית, זיקה רוחנית וזהות נבדלת, קולות רבים, ספר הזיכרון לרבקה ש”ץ–אופנהיימר (בעריכת ר' אליאור וי' דן), כרך ב ירושלים: האוניברסיטה העברית תשנ"ו: 379–397 [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל , כרך יג, תשנ"ו: 379–397]

“הלוח היהודי והזמן המיסטי, לוח השנה העברי, חוג בית הנשיא לתנ”ך ולמקורות ישראל, ה, ירושלים (תשנ"ו): 22—42.

צוהר תעשה לתיבה: שפה, זיכרון ותרבות, גשר בין קוראים חילונים לספרייה היהודית, רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו 1, מכון ון ליר ירושלים (תשנ"ז): 16–22 [המאמר ראה אור גם ביהדות חופשית 10 (1996): 6–9]

פניה השונות של החירות: עיונים במיסטיקה יהודית, מתוך אלפיים, 15 תל אביב: עם עובד תשנ"ח

“בין יהדות לדמוקרטיה – רשות היחיד וחובת הרבים”, רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו 2
ירושלים: מכון ון ליר (תשנ"ח): 11—18

“האל המשתנה”, שיחה עם אבי כצמן, שאלות על אלהים - דיאלוגים (בעריכת י' הס, א' כצמן ואחרים), ספריית שורשים –הד ארצי 1998: 149–164

“לחשים קמיעות וקברי צדיקים” [ביקורת על ספרו של יגאל אריכא, קבלה מעשית], ידיעות אחרונות, המוסף לשבת-תרבות ספרות ואמנות, כה בסיוון תשנ"ח 19.6.98 : 26–27

“הבן המפונק ואמו המפוכחת” [ביקורת על הספר: “גרשם שלום ואמו, מכתבים 1917–1946”, תשנ“ח; ועל הספר: גרשם שלום, מחקרי קבלה, תל אביב תשנ”ח], ידיעות אחרונות, המוסף לשבת תרבות ספרות ואמנות, 15 בינואר : 1999 כ“ז בטבת תשנ”ט

“ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא עשני אישה”, רבגוני: בין איש לאישה: מגדר יהדות ודמוקרטיה, מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו 3 מכון ון ליר ירושלים, (תש"ס): 30—35

‘נוכחות נפקדות’, ‘טבע דומם’, ו’עלמה יפה שאין לה עינים', לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית“, אלפיים 20, תש”ס, תל אביב: עם עובד: 214–270. נדפס בעברית בשלוש אסופות:

(1) “נוכחות נפקדות”, התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית (בעריכת י' עצמון), ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, תשס"א: 42–82

(2) “עלמה יפה שאין לה עיניים”- נשים בלשון, בדת ובתרבות היהודית“, ברוך שעשני אשה? האשה ביהדות - מהתנ”ך ועד ימינו (בעריכת ד' יואל, מ' ליבוביץ וי' מזור), תל אביב: ספרי חמד 1999 : 37–56

(3) ‘נוכחות נפקדות’, ‘טבע דומם’, ו’עלמה יפה שאין לה עיניים', לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית“, בתוך תרבות היהדות החילונית - הגות חדשה בישראל (בעריכת י' מלכין), ירושלים תשס”ו, 153—214

“בין איש לאשה: מגדר יהדות ודמוקרטיה”, רבגוני: מסגרת למחשבה ולזהות יהודית בזמננו, 3, מכון ון ליר , ירושלים תש"ס (2000) : 5—9

“גילוי וכיסוי בלשון ושפת האין והיש”, בתוך: על “גילוי וכיסוי בלשון” (בעריכת ז' שמיר וא' לוז) רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשס"א: 113—127

“ספר דברי האדון” ליעקב פראנק; אוטומיתוגרפיה מיסטית, ניהיליזם דתי וחזון החירות המשיחי כריאליזציה של מיתוס ומטפורה“, החלום ושברו: התנועה השבתאית ושלוחותיה – משיחיות, שבתאות ופראנקיזם (עורכת ר' אליאור), דברי הכנס הבינלאומי השביעי לחקר תולדות המיסטיקה היהודית לזכר גרשם שלום, ירושלים תשס”א, כרך ב: 471–548 [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרכים טז-יז, 2001)]

“חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית”, בתוך: חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית (בעריכת מ' בר לב), ירושלים: האוניברסיטה העברית: בית ספר חינוך, קובץ ט, תשס"א: 41–50

“שבת: קדושת הזמן וקידוש החירות”, בתוך: היום השביעי, יוצרים ישראלים כותבים על השבת שלהם (עורכים מ' גרזי וב' צימרמן), תל אביב: משכל 2001: 189—199

“המאבק על החירות ושבועת השביעיות של מועדי דרור”, הארץ, תרבות וספרות, ערב פסח, 2001

“ירושלים אותיות וסימנים סביב לה”, דימוי 19 (חורף תשס"א): 115–118, 134

נביאות במקרא ובמסורת חז"ל: נקודות מבט משתנות

יהדות חופשית 25, (אביב 2002): 20–18

על קדושת הזמן וקדושת המקום", גבולות של קדושה, בחברה בהגות ובאמנות (עורכים א' בילסקי וא' שנאן), ירושלים: כתר 2003: 86—96

“ספרות ההיכלות והמרכבה; זיקתה למקדש, למקדש השמימי ולמקדש מעט”, רצף ותמורה, יהודים ויהדות בארץ ישראל הביזנטית-נוצרית (עור' י' לוין), ירושלים: יד בן צבי, תשס"ד: 107—142

“אברהם אופק וראשית הדברים”, דימוי 23 (חורף תשס"ד): 75–78, 80

אור השמש, אור האשֶה ואור נרות: מחזורי הזמן האלוהי, מסורת המרכבה והמחלוקת על הלוח

בתוך: אורים: האור בספרות, בהגות ובאמנות, (עורכים א' בילסקי, א' מנדלסון וא' שנאן) ירושלים 2005: 92–118

"חנוך בחרתה מבני אדם": חנוך סופר הצדק וספריית המגילות של הכוהנים בני צדוק; מסורת הכהונה, ספריית המגילות והמאבק על הדעת, העדות, הכתיבה והזיכרון

בתוך: על בריאה ועל יצירה במחשבה היהודית – ספר היובל לכבוד יוסף דן, טיבינגן: מור־זיבק 2005: 15–64

פרשת כי תצא: "צעקה הנערה המאורשה ואין מושיע לה" – גורלה של הנאנסת במקרא ובשירהּ של דליה רביקוביץ

בתוך: הוגים בפרשה, פרשת השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה, ירושלים: מכון ון ליר ומשכל, תשס"ה 2005: 576–592.

הרעיון המשיחי מאז גירוש ספרד – הקדמה

הקדמה לקובץ מאמרים של ר' ש“ץ־אופנהיימר, ירושלים: מאגנס תשס”ה: ז–כד

“הדיבוק: בין העולם הנגלה לעולם הנסתר: קולות מדברים, עולמות שותקים וקולות מושתקים”, דרך הרוח, ספר היובל לאליעזר שביד (עורך י' עמיר), מחקרי ירושלים יח-יט, האוניברסיטה העברית בירושלים: מכון מנדל למדעי היהדות ומכון ון ליר, 2005: 499–536

“איך ממשיכים מנקודת שבר זו? - “קואליציה של כאב ואופוזיציה של חלומות”, כיוונים חדשים: כתב עת לענייני ציונות, יהדות, מדיניות, חברה ותרבות” גיליון 13 (טבת תשס"ו, 2006): 49—55

“משמעותו המשתנה של המונותאיזם בדת היהודית בשלהי העת העתיקה”, בתוך: שלושה פנים לאחד (עורכת, ג’ואן גודניק ווסטנהולץ), מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים תשס"ז: 10—13

“הזרמים והמחלוקות בתקופת הבית השני”, בתוך: זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי, (עורכים י' יובל, י' צבן, ד' שחם), כרך א. ההגות היהודית המודרנית – זיכרון, מיתוס והיסטוריה – תמורות באורחות החיים, ירושלים: כתר 2007: 182–190

קריאת תיגר נגד אפליית נשים מזרחיות בסמינרים חרדים לבנות: על ספרה של תמר אלאור, מקומות שמורים, מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה

עם עובד 2006": כיוונים חדשים, 16 (תשס"ז): 289—296

והר ציון תוך טבור הארץ

בתוך: ספר טדי קולק, ארץ ישראל כרך עשרים ושמונה, ירושלים: החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, עמ' 1–13, תשס"ח 2007

“פורים – מסכות, תחפושות, רדיפות והמרות – בין אסונות לשמחות, מה עוד מסתתר מאחרי קריאת המגילה במרחבי ההיסטוריה”, ספר מיכאל: בין הזמן הזה לימים ההם, מחווה למיכאל בהט (עורך) , א' שגיא ירושלים 2007: 277—290

"כמו סופיה מרסל וליזי": שאלות מטרידות בעניין שוויון הנשים

כיוונים חדשים, 17 (תשס"ח): 144–163

“כנגד ארבע בנות”, הארץ, מוסף פסח, 8 באפריל 2009, עמ' 6

מבוא לספר גן בעדן מקדם

בתוך “גן בעדן מקדם: מסורות גן עדן בישראל ובעמים”, בעריכת רחל אליאור, ירושלים: סכוליון מרכז רב תחומי למדעי היהדות, הוצאת מאגנס, ירושלים תש"ע

"גן עדן קדש קדשים ומשכן ה' הוא"

בתוך “גן בעדן מקדם: מסורות גן עדן בישראל ובעמים”, בעריכת רחל אליאור, ירושלים: סכוליון מרכז רב תחומי למדעי היהדות, הוצאת מאגנס, ירושלים תש"ע

שמואל יוסף עגנון והמסורת המיסטית על חג השבועות

הארץ תרבות וספרות, ערב שבועות ה' בסיון תש"ע, 18 במאי 2010, עמ' 4–5

“לא האיסיים כתבו את המגילות”, הארץ ספרים, 13.1.2010

משופר החרם לשופרו של משיח: שופר היובל, שופר התרועה, שופר החרם ושופרו של משיח

(דברים שנאמרו בהרצאה במוזיאון ארצות המקרא ב־16 לנובמבר 2011 לכבוד התערוכה שופרא דשופרא העוסקת בשופרות ובגלגוליהם ההיסטוריים)

המאבק על הרוח: על הקריאה, על החירות, על הדעת, על האמת והצדק ועל מקומם של מדעי הרוח

כיוונים חדשים 25 (2011)

כיפורים, כפרה, טומאה וטהרה – זיכרון ושכחה, 'באר העבר' ותהום הנשייה

בתוך: ‘דברים חדשים עתיקים’: מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה (עורכת ר' אליאור), מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב–כג (תשע"א), א–ב, עמ' 52–53

יום השוויון – באמנות הפיסול ומלאכת המחשבת של מיכה אולמן ובהיסטוריה של הלוח במחשבה היהודית

בתוך שעון חול: עבודתו של מיכה אולמן, הוצאת מוזיאון ישראל, 2011, עמ' 433–441

חג שבועות הנעלם: מברית הקשת בענן ועד ברית סיני, מהעלייה לרגל למקדש ועד מראה המרכבה, מ'רעדודיה' ועד גילוי שכינה בתיקון ליל שבועות

בתוך: “וזאת ליהודה” קובץ מאמרים המוקדש לפרופ' יהודה ליבס, לרגל יום הולדתו השישים וחמישה, ירושלים תשע"ב: 70–92

לכל אישה זכות על גופה ורוחה, על כבודה וחירותה

אתר חופש ינואר 2012

לפרוץ גבולות, לקבוע גבולות: דמות הבוגר הרצוי – איזו דמות אדם צריכה לכוון את מערכת החינוך שלנו

הד החינוך, פברואר 2013 , גיליון 4, כרך פ"ז, עמ' 86–90

כחלום יעוף

בתוך: כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים. ירושלים : הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס – האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2013

חלומות בספר היובלים ובמגילות מדבר יהודה

בתוך: כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים. ירושלים : הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס – האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2013: 62–122

בין עולמות: רוחות ושדים, בנות־קול ודיבוקים / עם יורם בילו

מבוא לחלק השני של הספר: כחלום יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים, ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס – האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2013

עברית מכל העברים

בתוך: לשון רבים: העברית כשפת תרבות, ירושלים: מכון ון ליר / הוצאת הקיבוץ המאוחד 2013: 43–72

“עיר צדק ומשמעותה למורשת ישראל”, בתוך במעגלי צדק (עורכת ח' גולדנברג) שבט תשע"ג ינואר 2013: 10–22

היחיד והיחד: המאבק על הזיכרון המשותף ומקומם של הקולות החלופיים בכינונה של ההיסטוריה

בתוך: מסע אל האחווה, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה תשע"ד 2014: 94–124

"כי ירושלים היא מחנה הקֹדש והיא המקום שבחר בו מכל שבטי ישראל כי ירושלים היא ראש מחנות ישראל": עיר הקדש במסורות עתיקות בין היסטוריה לחזון

כנס אשכולות, ירושלים: 22 באוגוסט 2014

“בין “צדק יהודי” ל”צדק אוניברסלי"; הערה לפרשת אדם ורטה, הד החינוך, 2014: 22–24

'דברו על לב ירושלים'

הרצאה פומבית, ערב תשעה באב תשע"ד, מתחם התחנה בירושלים

לשון הקודש ולשון החול

כיוונים חדשים 31–32, 2014–2015 (פורסם בשני חלקים)

מי הוא מנהיג

עיניים, גיליון 174 בנושא: מנהיגות, שבט תשע"ה פברואר 2015

הפסקה השלוש־עשרה: השילוב המיוחל בין לאומיות יהודית־מדינית מודרנית לבין ההומניזם והנאורות החלים בשווה על כל תושבי הארץ ואזרחיה

בתוך דב אלבוים (עורך), תלמוד ישראלי – מסכת עצמאות: על הפסקה השביעית של מגילת העצמאות, הוצאת בינ"ה ובית ידיעות ספרים, מאי, 2015

איזו דת היא היהדות

אודיסאה; המאמר הופיע בשלושה חלקים ב־28 ביולי וב־29 באוקטובר 2015

מי היו המורים הראשונים? ממי למדו ומה לימדו?

דפים [מכון מופ"ת] 62 (תשע"ו) עמ' 21–68; בעקבות הרצאה בכנס ון ליר לחינוך 2010

שירת הקודש בספרות ההיכלות והמרכבה

דחק ו (תשע"ו), עמ' 60–166, 2016

תחיית המשיחיות בחסידות חב"ד במאה העשרים: הרקע ההיסטורי והמיסטי, 1939–1996

בתוך: חב“ד – היסטוריה הגות ודימוי, תשע”ז: 267–300, 2016

דור הפלגה – קולות נשמעים וקולות נשכחים

בתוך: המחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של העכשווי (2017): 209–228, ירושלים: מעמותה - המרכז לאמנות ומחקר מעמותה בבית הנסן, 2017

מי כתב את מגילות מדבר יהודה? האיסיים או 'הכוהנים בני צדוק ואנשי בריתם'?

דף הפייסבוק ‘הרצאות שיחות ומאמרים של פרופסור רחל אליאור’, 30 בנובמבר 2018

"אני מלחמת אזרחים": על חיים גורי

משיב הרוח: כתב עת לשירה יהודית ישראלית סז (תשע"ט), עמ' 44–64

מדינת הלכה או מדינה יהודית דמוקרטית

הרצאה בקהילת הוד והדר, בית כנסת מסורתי ושוויוני בכפר סבא, נובמבר 2019

ברית גורל וברית ייעוד

בתוך: מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, מקורות ומדרשים, ספרות ומחקרים, עורך ישראל דב אלבוים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד 2019, עמ' 87–88

הפסקה השביעית, החירות ושבועת השביעיות של מועדי דרור

בתוך: מגילת העצמאות עם תלמוד ישראלי, מקורות ומדרשים, ספרות ומחקרים, עורך ישראל דב אלבוים, ידיעות אחרונות, ספרי חמד 2019, עמ' 282–283

"אלוהים נמצא בנו ומי שאלוהים נמצא בו לא חייב בחוקים הרגילים": על יעקב פראנק ועל ספרה של אולגה טוקרצ'וק, ספרי יעקב

הארץ, תרבות וספרות, 24.3.2020

"ואל תשכח – הדברים החשובים באמת סמויים מן העין": על "בחזרה מהירח" של אל"מ זאב רז

הארץ, תרבות וספרות 5.5.20

הרצאות בוידאו: http://www.vanleer.org.il/he/node/930

כיצד הופכים רבי נעדר לנוכח? המקרה של חב"ד המשיחיסטית ערב עיון בעקבות ספרו של יורם בילו איתנו יותר מתמיד

ראשית הקריאה וכינון סביבה חלופית

האלוהים והאדם / פרשת תצוה

המודל המקראי ותפקידו בהיסטוריה / פרשת וישלח

האדם ומשמעות החיים | פרשת אחרי מות

פרשת וירא

פרשת בהר

פרשת מצורע

v עיון

 

גליא רזא: הוצאה ביקורתית ע"פ כתבי יד עם מבוא, חילופי נוסחאות ומראי מקומות / מאת רחל אליאור.

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ"א

תורת האלוהות בדור השני של חסידות חב"ד,

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשמ"ב

היכלות זוטרתי: כ"י ניו-יורק 8128 (828),

ירושלים: הוצאת הספרים ע“ש י”ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשמ"ב 1982

תורת אחדות ההפכים: התיאוסופיה המיסטית של חב"ד,

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ג 1992

חירות על הלוחות: המחשבה החסידית, מקורותיה המיסטיים ויסודותיה הקבליים,

תל אביב: אוניברסיטה משודרת, תש"ס 1999

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה,

ירושלים: מאגנס תשס"ג 

ספרות ההיכלות ומסורת המרכבה: תורת הסוד הקדומה ומקורותיה / רחל אליאור.

תל אביב: משכל, 2004

זיכרון ונשייה: סודן של מגילות מדבר יהודה,

ירושלים: מכון ון ליר בירושלים, תשס"ט 2009

ישראל בעל־שם־טוב ובני דורו: מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים,

ירושלים: כרמל, תשע"ד 2014

סבתא לא ידעה קרוא וכתוב: על הלימוד ועל הבורות, על השעבוד ועל החירות,

ירושלים: כרמל, תשע"ח 2018

דברי האדון / (דבריו של יעקב פראנק כפי שנכתבו בידי חסידיו בסוף המאה הי"ח); תורגם מפולנית בידי פאניה שלום מכתב יד קראקוב של Zbior slow Panskich (Bibl. Jagiellonska 68, 69/1/2/3).

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, c1997

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של רחל אליאור

הקלידו

  • שלי אוקמן

הגיהו

  • מיה קיסרי
  • איילת צינקלר

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של רחל אליאור

הקלידו

  • שלי אוקמן

הגיהו

  • מיה קיסרי
  • איילת צינקלר